Algemeen
Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Vetrouwelijkheid
Tijdens de ID wordt u onderheving gemaakt aan uitdagingen. Deze uitdagingen mogen niet worden gekopieerd, besproken of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van CZ ALIVE. Wij vragen deelnemers het confidentieel karakter van deze challanges niet te schenden. Ook zaken die besproken worden kunnen een confidentieel karakter hebben. Derhalve zal datgene wat besproken wordt niet door CZ ALIVE gedeeld worden met derden, tenzij door de deelnemer anders wordt aangegeven. Dit alles geschied binnen alle proportionaliteit en redelekheid.

Leeftijd
Zelfstandig deelnemen aan de ID kan vanaf 18 jaar. Neem je deel samen met een ouder of voogd dan ben je minimaal 12 jaar.

Kosten
Aan een Intensive Discpleship (verder: ID) zijn kosten verbonden. Deze worden niet in rekening gebracht bij de deelnemer(s). Mocht u willen toekomen aan enige gemaakte kosten dan kan dit door een financiele gift over te maken aan CZ ALIVE.

Aanmelden
Na het aanmelden voor een ID ontvangt u een Bevestiging van deelnamen per e-mail. Deze e-mail bevat onder andere informatie over de datum waarop de ID plaats vind. Na ontvangst van een Bevestiging van deelnamen staat de afspraak vast.

Aansprakelijkheid
CZ ALIVE. kan niet aansprakelijk worden gesteld bij letsel en/of schade door het uitvoeren van activiteiten of door het gebruik van materialen. Zie hiervoor algemene vrijwaring van aansprakelijkheid.

Annuleren
Annulering van een activiteitenprogramma kan tot 1 week vooraf.

Schade
Is de ID op locatie, waar onverhoopt schade aan de locatie wordt toegebracht door deelnemer(s) dan bent u zelf verantwoordelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor opgelopen schade tijdens de ID.

Algemene vrijwaring van aansprakelijkheid
Om deel te nemen dient er een algemene vrijwaring van aansprakelijkheid getekend te worden. In deze vrijwaring staat het volgende:

Ik verklaar dat ik fysiek fit ben, voldoende voorbereid en/of getraind ben voor deelname aan deze activiteit en ik ben niet geadviseerd door een gekwalificeerd medisch professional om geen deel te nemen. Ik verklaar dat er geen gezondheid gerelateerde redenen zijn of problemen die mijn deelname aan deze activiteit in de weg staan.

Ik erken dat het formulier voor algemene vrijwaring van aansprakelijkheid zal worden gebruikt door de evenementhouders en organisatoren van de Intensive Discipleschip waaraan ik mag deelnemen en dat het mijn acties en verantwoordelijkheden bij genoemde activiteit zal beheren. In overweging van mijn aanvraag en het toestaan ​​van mij om deel te nemen aan deze activiteit, neem ik hierbij het volgende besluit:

(1) Ik doe afstand van en onthef van alle aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid als gevolg van de nalatigheid of schuld van de entiteiten of betrokken personen, voor mijn overlijden, invaliditeit, persoonlijk letsel, materiële schade, diefstal van eigendom, of acties van welke aard dan ook die kunnen plaatsvinden, inclusief mijn reizen van en naar deze activiteit, georganiseerd en uitgevoerd door CZ ALIVE of wie dan ook van haar medewerkers, vrijwilligers of vertegenwoordigers;

(2) Vrijwaar, stel schadeloos en beloof de hierin genoemde entiteiten of personen niet aan te klagen voor enige aansprakelijkheid of claim die zou kunnen worden gemaakt als gevolg van deelname aan deze activiteit, hetzij veroorzaakt door de nalatigheid van de (1) Ik doe afstand van en onthef van alle aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid als gevolg van de nalatigheid of schuld van de entiteiten of betrokken personen, voor mijn overlijden, invaliditeit, persoonlijk letsel, materiële schade, diefstal van eigendom, of acties van welke aard dan ook die kunnen plaatsvinden, inclusief mijn reizen van en naar deze activiteit, georganiseerd en uitgevoerd door CZ ALIVE of wie dan ook van haar medewerkers, vrijwilligers, vertegenwoordigers of anderszins. Ik erken dat CZ ALIVE en hun medewerkers, vrijwilligers en vertegenwoordigers, NIET verantwoordelijk zijn voor fouten, weglatingen, handelingen of nalatigheid van een partij of entiteit die namens hen een specifieke activiteit uitvoert.

Ik erken dat deze activiteit een test kan inhouden van iemands fysieke, mentale en geestelijke grenzen en dat dit de kans op overlijden, ernstig letsel en/of verlies van eigendom met zich mee kan brengen. De risico’s omvatten, maar zijn niet beperkt tot, terrein, faciliteiten, temperatuur, weer, toestand van deelnemers, uitrusting, voertuigverkeer, gebrek aan hydratatie en acties van andere mensen, waaronder, maar niet beperkt tot deelnemers, vrijwilligers, waarnemers en/of producenten van de activiteit. Deze risico’s zijn niet alleen inherent aan deelnemers, maar zijn ook aanwezig voor vrijwilligers.

Hierbij geef ik toestemming voor een medische behandeling die raadzaam kan worden geacht in het geval van: letsel, ongeval en/of ziekte tijdens deze activiteit. Het formulier voor vrijstelling van ongevallen en vrijwaring van aansprakelijkheid moet ruim worden opgevat als een vrijwaring en afstandsverklaring voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.

Overmacht
Onverminderd de aan CZ ALIVE toekomende rechten, heeft CZ ALIVE. in geval van overmacht het recht om, de uitvoering van uw aanmelding op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien zulks het geval is zal CZ ALIVE. u dit zo spoedig mogelijk meedelen, zonder dat CZ ALIVE. gehouden is tot enige schadevergoeding.

Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door CZ ALIVE. gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Vragen/klachten
Mocht u vragen of klachten hebben over het de ID, dan verzoeken wij u om ons binnen 1 week hierover per e-mail (info@czalive.nl) te berichten.  U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van CZ ALIVE.